Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 15.30

OR.0002.27.2016.MR                                                                                                                                 Byczyna, dnia 14 czerwca 2016r.


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.446) oraz § 15 ust.1 pkt.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.966 )
z w o ł u j ę:
w dniu 23.06.2016r.( czwartek ), na godz. 15 30 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXVII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i wskazanie sekretarza sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 
- zapoznanie z zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu Finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, 
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.,- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r. wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Byczyny absolutorium

b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r.,
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Byczyny absolutorium,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ,
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,
f) zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ Hydrokom”
w Kluczborku na lata 2016 – 2018 dla Gminy Byczyna ,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
h) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie sesji


                                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                                                        w Byczynie
                                                                                                                                        Adam Radom


Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.