Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 20.06.2013 r.

W dniu 20.06.2013r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,

- zapoznanie z zarządzeniem nr 29/2013 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2013r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2012 r.

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.,

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012 r.

b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012 r.,

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.

c) wyrażenia woli udziału Gminy Byczyna w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonego obszaru funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów – Olesno,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,

f) zmiany uchwały,

g) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

h) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

i) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

j) szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

                     Przewodniczący

                    Rady Miejskiej

                   w Byczynie

 

                    Grzegorz Kapica