Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 lipca 2016 r.,

OR.0002.28.2016.MC

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.446) oraz § 15 ust.1 pkt.2 Statutu Gminy Byczyna   (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.966 )

z w o ł u j ę:

w dniu 26.07.2016r.(wtorek), na godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXVIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

      1.  Otwarcie sesji.

      2.  Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji.

      3.  Przyjęcie porządku obrad.

      4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

            a) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Byczyna,

            b) zaciągnięcia kredytu,

            c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

            d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata   2016 – 2034, 

            e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

            f) zmiany uchwały Nr LIV/466/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice.

      5.  Komunikaty.

      6.  Zakończenie sesji.

 

 

                                     Przewodniczący  Rady Miejskiej

                                                                                                                                         w Byczynie

                                                                                                                                      /-/ Adam Radom

 

 

Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.