Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 14 września 2016 r. o godz.15.00,

OR.0002.29.2016.MR                                                                                                                              

 

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.446) oraz § 15 ust.1 pkt.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.966 )

 

                                                                                                    z w o ł u j ę:

 

w dniu 14.09.2016r.( środa ), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXIX sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

      1.  Otwarcie sesji.

      2.  Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji.

      3.  Przyjęcie porządku obrad.

      4.  Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.

      5.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie

           międzysesyjnym.

      6.  Interpelacje i zapytania radnych.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

           a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ,

           b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Polanowicach ,

           c) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ,

           d) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna oraz miejscowych
              planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Byczyna , 

           e) wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz
              zagwarantowania wkładu własnego gminy ,

           f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia
               za inkaso,

           g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 65, k.m.4 położonej  w m.Biskupice stanowiącej własność Skarbu
               Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Byczyna ,

           h) zmian w budżecie gminy,

           i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata  2016 –2034,

      8.  Realizacja inwestycji na terenie gminy. Potrzeby i zamierzenia,

      9.  Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016r., w tym przez jednostki organizacyjne gminy.

    10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

    11.  Wolne wnioski i zapytania.

    12.  Komunikaty.

    13.  Zakończenie sesji.

 

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej

                                                                                                                                         w Byczynie

                                                                                                                                      /-/ Adam Radom

 

 

 

Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.