Logo Byczyny

OGŁOSZENIE II NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 13.12.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu (II nabór), która będzie trwała do 28.12.2016r do godziny 1500.

            Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

  1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

DOCXregulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu 1.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc

DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOC2. Oświadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.doc

DOCX3. Wniosek wsp finansowe zalozenie ps.docx

DOCX4. Wniosek podst wsp pomostowe.docx

DOCX5. Wniosek przedł wsp pomostowe.docx

DOCX6. Umowa wsparcie finansowe.docx

DOCX7. Umowa wsp pomostowe.docx

DOC8. Aneks.doc

XLSX15. Zasświadczenie o pomocy de minimis.xlsx

DOC16. Oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc

DOC19. Oświad o niepodleganiu karze.doc

DOC20. Oświad o nieprowadzeniu dział gosp.doc

DOC21. Oświad stosunek pracy.doc

DOC22. Oświad o niekorzystaniu z innych środkow.doc

DOC23. Oświad brak przesłanek.doc

DOC24. Regulamin kow.doc

DOC25. Upoważnienie dla przedstawiciela ip.doc

DOCX26. Oświad kwalifikowalność vat.docx

DOCX27. Umowa szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:

DOCfirmówka OWES.doc