Logo Byczyny

OGŁOSZENIE II NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 13.12.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu (II nabór), która będzie trwała do 28.12.2016r do godziny 1500.

            Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

  1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

DOCXregulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu 1.docx (265,27KB)

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc (393,50KB)

DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc (399,50KB)

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOC2. Oświadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.doc (178,00KB)

DOCX3. Wniosek wsp finansowe zalozenie ps.docx (166,51KB)

DOCX4. Wniosek podst wsp pomostowe.docx (162,88KB)

DOCX5. Wniosek przedł wsp pomostowe.docx (163,18KB)

DOCX6. Umowa wsparcie finansowe.docx (185,10KB)

DOCX7. Umowa wsp pomostowe.docx (170,11KB)

DOC8. Aneks.doc (174,00KB)

XLSX15. Zasświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (92,67KB)

DOC16. Oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc (175,00KB)

DOC19. Oświad o niepodleganiu karze.doc (171,00KB)

DOC20. Oświad o nieprowadzeniu dział gosp.doc (172,00KB)

DOC21. Oświad stosunek pracy.doc (170,50KB)

DOC22. Oświad o niekorzystaniu z innych środkow.doc (171,00KB)

DOC23. Oświad brak przesłanek.doc (171,50KB)

DOC24. Regulamin kow.doc (221,50KB)

DOC25. Upoważnienie dla przedstawiciela ip.doc (171,00KB)

DOCX26. Oświad kwalifikowalność vat.docx (161,46KB)

DOCX27. Umowa szkolno-doradcza.docx (168,19KB)

Firmówka OWES:

DOCfirmówka OWES.doc (338,50KB)