Logo Byczyny

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2017 ROKU

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności: w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Uchwała Nr XXX21516 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (200,74KB)
PDF2. Uchwała Nr XXX21816 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (198,62KB)
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców.pdf (161,16KB)
PDF5. załącznik nr 9 - ZN Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (108,44KB)
PDF6. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf (149,31KB)
PDF7. załącznik nr 11 - GRLN załącznik do deklaracji.pdf (119,38KB)
PDF8. załącznik nr 12 - IN.D Informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf (118,61KB)
PDF9. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf (45,12KB)
DOCWykaz budowli.doc (34,50KB)
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1. Uchwała Nr XXX21516 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (200,74KB)
PDF2. Uchwała Nr XXX21816 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (198,62KB)
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców.pdf (161,16KB)
PDFzalacznik-nr-6-gn-zalacznik-do-deklaracjipdf.pdf (26,33KB)
PDFzałącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (137,40KB)
PDFzałącznik nr 9 - ZN Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (108,44KB)
PDF6. załącznik nr 6 - GN Załącznik do deklaracji.pdf (69,09KB)
PDFzałącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf (45,12KB)
DOCWykaz budowli.doc (34,50KB)

PODATEK ROLNY:

1) OSOBY FIZYCZNE:

 

Terminy płatności: podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf (93,51KB)
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2017 rok.docx (12,97KB)
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf (211,76KB)
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf (194,74KB)
PDF6. załącznik nr 7- ZR Zwolnienia od podatku.pdf (121,85KB)
PDF7. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf (149,31KB)
PDF8. załącznik nr 11 - GRLN Grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu i od nieruchomości..pdf (119,38KB)
PDF9. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności: podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna  NR: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf (93,51KB)
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2017 rok.docx (12,97KB)
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf (211,76KB)
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf (194,74KB)
PDF6. załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (160,17KB)
PDF7. załącznik nr 4 - GR Załącznik do deklaracji.pdf (104,57KB)
PDF8. załącznik nr 7- ZR Zwolnienia od podatku.pdf (121,85KB)
PDF9. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)
 

 

PODATEK LEŚNY:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności:  w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf (93,08KB)
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2017 rok.docx (13,37KB)
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)
PDF4. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf (149,31KB)
PDF5. załącznik nr 11 - GRLN Grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu i od nieruchomości..pdf (119,38KB)
PDF6. załącznik nr 8 - ZL Zwolnienia od podatku leśnego.pdf (90,75KB)
PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)
 

2) OSOBY PRAWNE

Terminy płatności:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna  NR: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf (241,52KB)
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2017 rok.docx (13,37KB)
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)
XLSM4. DL-1- Deklaracja na podatek leśny.xlsm (118,94KB)
XLSM5. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przemiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm (34,85KB)
PDF6. załącznik nr 8 - ZL Zwolnienia od podatku leśnego.pdf (90,75KB)
PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata i do dnia 15 września danego roku - II rata;
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji:

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1. Uchwała Nr XXX21616 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (231,50KB)
PDF2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf (976,86KB)
PDFDT-1__Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych. (1).PDF (150,37KB)
PDFDT-1_A__Zalacznik_do_deklaracji_DT-1_od_srodkow_transportowych. (1).PDF (112,28KB)
 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego:

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (139,65KB)
DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx (15,52KB)
DOCX3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx (11,45KB)
 

OPŁATA TARGOWA:

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf (205,02KB)
PDF2. Regulamin.pdf (233,93KB)

 

OPŁATA PROLONGACYJNA:

PDF1. Uchwała Nr XXI14616 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (197,82KB)
PDF2. Uchwała Nr XXIII16116 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (192,29KB)
 

OPŁATA SKARBOWA:

DOCXOpłata skarbowa.docx (13,34KB)
PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf (209,17KB)
PDFWykaz przedmiotów opłaty skarbowej stawki tej opłaty oraz zwolnienia.pdf (189,91KB)
 

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 roku, poz.613 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inkasenci na terenie Gminy Byczyna:

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Dorota Sosnowska

2.

Biskupice

Stanisław Grycan

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Kociubiński Wiesław

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Witold

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Pluta Jerzy

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Dudek Tomasz

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Jana Rudolf

15.

Paruszowice

Śnieżek Leszek

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Proślice

Lemańczyk Agnieszka

19.

Pszczonki

Wojtal Małgorzata

20.

Roszkowice

Czajkowski Roman

21.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

22.

Sierosławice

Żur Marek

23.

Wojsławice

Rożniatowski Krzysztof

 

PDF2. Uchwała Nr XVI11015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia z a inkaso.pdf (197,28KB)
PDFUchwała Nr VI_39_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso..pdf (260,32KB)


OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2015 ROKU.

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Sta.pdf (741,02KB)