Logo Byczyny

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice,Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Byczyna, dnia 30 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Uchwały Nr XLVIII/403/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice (z późn. zm. ) oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 13 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, pokój nr 27 A w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, w pokoju nr 9 o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Byczyny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

Rozdzielnik:

  1. Gazeta -Kulisy Powiatu
  2. http://www.byczyna.pl/