Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 27.09.2013 r.

W dniu 27.09.2013r. (piątek), o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,

c) zmiany uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Byczyna,

d) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

f ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

g) zaciągnięcia kredytu,

          h) zaciągnięcia pożyczki,

i)  zaciągnięcia pożyczki,

j) zaciągnięcia kredytu,

k ) zmiany uchwały.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

8. Sprawozdanie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

                    Przewodniczący

                    Rady Miejskiej

                    w Byczynie

 

                    Grzegorz Kapica