Logo Byczyny

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy na 2014 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku .

Burmistrz Byczyny, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w Byczynie.

Przedmiotem Konsultacji jest: Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

Konsultacje projektu uchwały prowadzone są w dwóch formach: formie ustnej oraz w formie pisemnej.

1. Debata społeczna nad programem ze wszystkimi osobami zainteresowanymi, odbędzie się w dniu 7 października 2013 roku, o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, sala nr 9.

2. W formie pisemnej:

a) poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Byczyna www.bip.byczyna.pl

b) wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

c) poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie 2b), na adres: opp@byczyna.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawioną opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegółowych informacji udziela Referat Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju, pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 30.

 

Załączniki:

- Projekt "Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi" – Załącznik nr 1

- Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr LVIII/423/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacj i -
Załącznik nr 2

- Formularz do Konsultacji Projektu Aktu Prawa Miejscowego w Zakresie Działalności Statutowej Organizacji Pozarządowych i Podmiotów.

  

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

 


- PDFPROJEKT - Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 - Załącznik Nr 1.pdf (104,81KB)
- PDFUchwała w sprawie Regulaminu Konsultacji-Załącznik Nr 2.pdf (62,53KB)
- PDFZałącznik do uchwały - Regulamin Konsultacji.pdf (75,10KB)
- PDFFormularz do Konsultacji - Załącznik Nr 3.pdf (60,13KB)