Logo Byczyny

OGŁOSZENIE NABORU CIĄGŁEGO REKRUTACJI DO PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

OGŁOSZENIE NABORU CIĄGŁEGO REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 15.05.2017r. rozpoczyna się rekrutacja ciągła uczestników do projektu która trwać będzie do zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników / wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób zostanie rozpoczęta procedura ich oceny oraz organizowany będzie dalszy proces wsparcia. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

  1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (266,77KB)

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx (1,90MB)
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx (1,89MB)
DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx (1,90MB)
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx (109,11KB)
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx (109,14KB)
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx (108,14KB)
DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx (105,87KB)
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx (118,16KB)
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx (943,32KB)
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx (944,24KB)

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (1,43MB)
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx (929,65KB)
DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx (933,19KB)
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (931,76KB)
DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx (931,62KB)
DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx (951,98KB)
DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx (938,14KB)
DOCX8 - aneks.docx (929,04KB)
DOCX9 - plan założenia PS.docx (948,90KB)
DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx (930,56KB)
DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx (928,53KB)
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (931,60KB)
DOCX13 - karta oceny formalnej.docx (939,89KB)
DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx (1,51MB)
XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (94,47KB)
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (929,98KB)
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (930,41KB)
DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx (929,59KB)
DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx (928,97KB)
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx (929,03KB)
DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx (928,68KB)
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (928,86KB)
DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx (928,79KB)
DOCX24 - regulamin KOW.docx (941,61KB)
DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx (928,70KB)
DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx (927,87KB)
DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx (934,03KB)
 

DOCXfirmówka OWES.docx (927,09KB)