Logo Byczyny

Zapraszamy do udziału w Szkole Animatorów Wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka).

Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego. W załączeniu szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań.

Szkoła Animatorów skierowana jest do: sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania społeczne na wsi. W załączeniu również karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać najpóźniej do 22  maja 2017 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl  W Szkole Animatorów udział wziąć może maksymalnie 20 osób. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych. Kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

DOCProgram szkoły III zjazd.doc (282,50KB)

DOCHarmonogram szkoleń.doc (278,50KB)

DOCKarta zgłoszeniowa.doc (273,50KB)

DOCProgram szkoły I zjazd.doc (282,00KB)

DOCProgram szkoły II zjazd.doc (283,00KB)