Logo Byczyny

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 Karta_Usług2.jpeg

 Nazwa Usługi

 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Wymagane dokumenty

- Zgłoszenie o dokonanie wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
- Dowód osobisty – do wglądu, 
- Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 zł. – do wglądu

 Nazwa referatu 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

 Numer pokoju

25 

 Numer telefonu

 77-4134150 wew. 27

 Termin składania wniosku oraz załatwienia sprawy 

Tryb ustawowy to 14 dni na wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie, jednak w większości przypadków sprawa załatwiana jest w ciągu 2-4 dni. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostaje poinformowany przy składaniu zgłoszenia. 

            Opłaty         

Opłata za dokonanie wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100,00 zł. opłatę na dowód należy uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 14) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004. 

 Tryb odwoławczy 

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wpisu, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Byczyny. Zażalenie należy składać w Sekretariacie (I piętro pok. nr 19) tut. Urzędu.
Opłata za wniesienie zażalenia wynosi 5,00 zł w formie znaków skarbowych naklejonych na dokumencie odwołania a od załączników 0,50 zł.

 Formularze 

Zgłoszenie może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej tut. Urzędu oraz Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 Podstawa Prawna

 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.); Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 z późn. zm.).

Uwagi 

Przedsiębiorca wpisuje się do ewidencji ze względu na swoje miejsce zamieszkania, wpisowi podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji, zezwoleń i wpisu do rejestru działalności regulowanej. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do ewidencji, jeżeli: 
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocne orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 
Przedsiębiorca wraz ze złożeniem zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, może złożyć wniosek (formularz RG-1) o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dot. REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne (formularz NIP-1). 
Organ ewidencyjny zobowiązany jest niezwłoczne – nie później niż 3 dni od dnia dokonania wpisu- ich przekazania odpowiednio do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Karty są aktualizowane 6 m-cy.

Opracowała: Łucja Sotoła, data: 26.10.2005 r. 
Zatwierdził: Sekretarz Gminy Maciej Tomaszczyk, dnia: 28.10.2005 r.