Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 31.10.2013 r.

W dniu 31.10.2013r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f)  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

g) zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

j ) zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

8. Informacja o stanie realizacji uzbrojenia działek w Byczynie przy ul. Nasalskiej i Brzozowej.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

                    Przewodniczący

                    Rady Miejskiej

                     w Byczynie

 

                      Grzegorz Kapica