Logo Byczyny

Okres 2014 - 2020

Polska w tej perspektywie finansowania jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld €.

Fundusze są inwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Są to:

- Program Infrastruktura i Środowisko

- Program Inteligentny Rozwój

- Program Wiedza Edukacja Rozwój

- Program Polska Cyfrowa

- Program Polska Wschodnia

- Program Pomoc Techniczna

Ponadto w Polsce realizowany również jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Rybactwo i Morze.

Poza istniejącymi funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

- Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp.;

- Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał;

- Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;

- Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie;

- Program Kreatywna Europa więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny.

(źródło informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Gmina Byczyna realizowała / realizuje, w tej perspektywie, projekty w ramach:

I. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

II. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: