Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. sesja XLII, kadencja VII

Uchwała Nr XLII/294/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. PDFUchwała Nr XLII_294_17 - Budżet.pdf

  Uchwała Nr XLII/295/17Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034 PDFUchwała Nr XLII_295_17 - WPF.pdf

Uchwała Nr XLII/296/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat PDFUchwała Nr XLII_296_17-Dzierżawa.pdf

Uchwała Nr XLII/297/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. PDFUchwała Nr XLII_297_17 - Dzierżawa Hydrokom.pdf

Uchwała Nr XLII/298/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. PDFUchwała Nr XLII_298_17-Bonifikata.pdf


Uchwała Nr XLII/299/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XLII_299_17- Odpady komunalne.pdf

Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLII_300_17-Regulamin.pdf

Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice.  PDFUchwała Nr XLII_301_17-Plan.pdf
 

Uchwała Nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie umorzenia zobowiązania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostowie PDFUchwała Nr XLII_302_17-Kostów.pdf

Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg PDFUchwała Nr XLII_303_17 - Ulgi.pdf

Uchwała Nr XLII/304/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych. PDFUchwała Nr XLII_304_17- Diety.pdf

Uchwała Nr XLII/305/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzania „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki  Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Spółka z o.o.  w Kluczborku na lata 2016 – 2018 dla Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr XLII_305_17-Hydrokom.Kopia.pdf

Uchwała Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFUchwała Nr XLII_306_17-Inicjatywa.pdf

Uchwała Nr XLII/307/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa dla dorosłych w Polanowicach PDFUchwała Nr XLII_307_17-Szkoła.pdf