Logo Byczyny

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Umowa o dofinansowanie projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21 czerwca.2017 r.
Koszt projektu: 51.834.597,74 zł
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: 42.486.324,28 zł
Realizacja projektu: 2017-2019 r.

Opis projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych.

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.

Wnioskodawca/Lider projektu: Powiat Kluczborski.

Partnerzy projektu:
- gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów.

- powiaty: oleski, namysłowski.

Zadania inwestycyjne:
POWIAT KLUCZBORSKI:
Zakup 13 autobusów o niskiej emisji spalin.
Dynamiczna informacja pasażerska, czyli nowoczesny system informatyczny dla precyzyjnego informowania pasażerów
o planowanych kursach.
Budowa ścieżki rowerowej ok. 1 km i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice.
Budowa drogi rowerowej (ok. 1 km) w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II.
Budowa 2,9-kilometrowej ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym od Wołczyna przez Gierałcice

i Wąsice oraz na odcinku niezabudowanym między miejscowościami i na wjeździe do Gierałcic i Wąsic.
GMINA BYCZYNA:
Zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo - rowerowych na odcinku Kochłowice - Biskupice – Polanowice - Byczyna (obejmujących Gród i Zalew Brzózki)

GMINA WOŁCZYN:
Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" na odcinkach Wołczyn - Gierałcice - Wąsice - Brynica – Wołczyn. Inwestycja polega m.in.: na budowie ok. 0,2 km ścieżki rowerowej oraz wyznaczeniu ścieżki o dł. 15,3 km, budowie miejsc postojowych, lamp solarnych, montażu wiaty dla rowerów.

GMINA LASOWICE WIELKIE:
Budowa parkingów typu Parkuj i Jedź w Jasieniu oraz Lasowicach Wielkich. Parking będzie się składał z drogi manewrowej
i 10 miejsc postojowych, stanie tam również wiata rowerowa ze stojakami.

GMINA KLUCZBORK:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku w Al. Pokoju, od ul. Dworcowej do Kościuszki.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku wzdłuż Al. Wodnej do ul. Mickiewicza oraz parkingu Park&Drive przy ul. Moniuszki (stare targowisko) dla minimum 52 miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe, w ramach budowy parkingu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Ligocie Dolnej, tj. przedłużenie istniejącej ścieżki przy drodze krajowej nr 42 do ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem.
Budowa ścieżki ciągu pieszo-rowerowego w Kluczborku od drogi powiatowej do ul. Sikorskiego.
Budowa parkingu "Parkuj i Jedź vis a vis cmentarza przy ul. Opolskiej w Kluczborku.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Kraskowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku (2,1 km) ze zjazdami i tzw. opaską pomiędzy ścieżką a istniejącym krawężnikiem.
Budowa ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Kluczborku od ul. Piłsudskiego do Rynku i od Rynku do ul. Skłodowskiej.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Katowickiej w Kluczborku do parkingu przy zbiorniku w Ligocie Górnej wraz z budową parkingu Parkuj i Jedź z oświetleniem LED plus kanalizacja deszczowa.

POWIAT OLESKI:
Budowa ścieżki rowerowej Warłów - Szemrowice.
Budowa drogi rowerowej (20 km ) po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej.
w miejscowości Kościeliska.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka – Pilawy.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk.

GMINA OLESNO:
Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko (ul. Łukowa) – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap).
Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej.
Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie przy ul. Sądowej .

GMINA PRASZKA:
Budowa ponad 5 km drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów, przebiegającej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej relacji Wieluń – Praszka.

GMINA DOBRODZIEŃ:
Zakup dwóch autobusów o niskiej emisji spalin.
Budowa 1,13 km ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień (ETAP I) . Będzie ona przebiegała od ul. Lipowej do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą kolejową. Ścieżka zostanie doprowadzona do ronda na drodze krajowej nr 46 (obwodnica Dobrodzienia).

GMINA ZĘBOWICE:
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny.
GMINA RUDNIKI:
Przebudowa centrum przesiadkowego w Rudnikach.
POWIAT NAMYSŁOWSKI:
Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu Namysłowskiego – Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego
i pieszego – Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

GMINA NAMYSŁÓW:
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie.
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice – Bukowa Śląska.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Objeździe Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy
w Kamiennej.
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego – ulica Sworowskiego w Namysłowie.

GMINA POKÓJ:
Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój.

Strona internetowa projektu: http://www.powiatkluczborski.pl/projekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm

Dokumentacja zdjęciowa:

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w dniu 21 czerwca 2017 r.: