Logo Byczyny

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Karta_Usług2.jpeg

 Nazwa Usługi

 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zezwolenia; 
- Kserokopię zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 
- Oryginał pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
- Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
-  Dowód wniesienia opłaty – do wglądu.

 Nazwa referatu 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

 Numer pokoju

25 

 Numer telefonu

 77-4134150 wew. 27

 Termin składania wniosku oraz załatwienia sprawy 

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń (min. pozyskanie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych), wnioski należy składać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

            Opłaty         

Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą: 
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Opłata skarbowa od wniosku o wydanie zezwolenia, w formie znaków skarbowych naklejonych na wniosku wynosi 5,00zł a od załączników 0,50 zł. Znaki skarbowe do nabycia w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 14). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie tut. Urzędu bez dodatkowych opłat lub na konto Urzędu Miejskiego
B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004.
 

 Tryb odwoławczy 

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Byczyny. Odwołanie należy składać w Sekretariacie (I piętro pok. nr 19) tut. Urzędu. Opłata za wniesienie zażalenia wynosi 5,00 zł w formie znaków skarbowych naklejonych na dokumencie odwołania a od załączników 0,50 zł.

 Formularze 

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej tut. Urzędu oraz Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 Podstawa Prawna

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.); Ustawa
z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 z późn. zm.); Uchwała Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Byczyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uwagi 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ci, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

Karty są aktualizowane 6 m-cy.

Opracowała: Łucja Sotoła, data: 26.10.2005 r. 
Zatwierdził: Sekretarz Gminy – Maciej Tomaszczyk, dnia: 28.10.2005 r.