Logo Byczyny

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu grantowego pn.„Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach organizowanego konkursu na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” w naborze nr 1G/2017. Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR: Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku, Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej, Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

20.09.2017r., godz. 16:00, Urząd Miejski w Byczynie, sala nr 9 

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.