Logo Byczyny

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna

PROW 2014 logotypy.jpeg

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 14 czerwca 2017 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: 00016-65150-UM0800019/16
Koszt projektu wg. podpisanej umowy: 2.966.142,44 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 1.233.576 zł
Realizacja projektu: 2017-2019 r.

Opis projektu:

Projekt „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie możliwości oczyszczenia ścieków komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w obrębie miejscowości: Kostów, Janówka, Miechowa,Ciecierzyn, Jakubowice oraz Byczyna. Zakłada się budowę 118 sztuk indywidualnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które obsługiwać będą 590 osób/mieszkańców. Przyjmuje się, że ilość oczyszczanych ścieków, przy użyciu nowo wybudowanych oczyszczalni wyniesie 19.578,6 m3/ rok.

Zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie to:

- budowa oczyszczalni ścieków w formule "zaprojektuj wybuduj"

- koszty ogólne: nadzór inwestorski, wykonanie szkiców, projektów, usług geodezyjnych.