Logo Byczyny

Wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Karta_Usług2.jpeg

 Nazwa Usługi

 WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Wymagane dokumenty

- Wniosek o wykreślenie wpisu;
- Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej;
Dowód osobisty – do wglądu.

 Nazwa referatu 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

 Numer pokoju

25 

 Numer telefonu

 77-4134150 wew. 27

 Termin składania wniosku oraz załatwienia sprawy 

O terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostaje poinformowany przy składaniu wniosku. Tryb ustawowy to 14 dni na wydanie decyzji administracyjnej, jednak w większości przypadków sprawa załatwiana jest w ciągu 2-4 dni.

            Opłaty         

Opłata skarbowa od wniosku o wydanie zezwolenia, w formie znaków skarbowych naklejonych na wniosku wynosi 5,00zł a od załączników 0,50 zł. Znaki skarbowe do nabycia w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 14). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie tut. Urzędu bez dodatkowych opłat lub na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004. 

 Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Byczyny. Odwołanie należy składać w Sekretariacie (I piętro pok. nr 19) tut. Urzędu.
Opłata za wniesienie zażalenia wynosi 5,00 zł w formie znaków skarbowych naklejonych na dokumencie odwołania a od załączników 0,50 zł.

 Formularze 

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej tut. Urzędu oraz Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.); Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 z późn. zm.).

Uwagi 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
- zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej, której dokonuje się w terminie 14 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności,
- wpis dotyczy działalności gospodarczej nieobjęte przepisami ustawy,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę określonej we wpisie działalności gospodarczej,
- wpisana do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
- zamiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (inna gmina),
- wpis dokonany z naruszeniem prawa,
- występuje niezgodność wpisu z rzeczywistym stanem rzeczy.

Karty są aktualizowane 6 m-cy.

Opracowała: Łucja Sotoła, data: 26.10.2005 r. 
Zatwierdził: Sekretarz Gminy Maciej Tomaszczyk, dnia: 28.10.2005 r.