Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r., Sesja XLIV, Kadencja VII


UCHWAŁA NR XLIV/315/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUchwała Nr XLIV_315_17-Budżet.pdf (892,31KB)

UCHWAŁA NR XLIV/316/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034PDFUchwała XLIV_316_17 -WPF.pdf (926,56KB)

UCHWAŁA NR XLIV/317/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia nieruchomości PDFUchwała Nr XLIV_317_17.pdf (50,82KB)

UCHWAŁA NR XLIV/318/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFUchwała Nr XLIV_318_17 - Piekło.pdf (50,61KB)

UCHWAŁA NR XLIV/319/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.  PDFUchwała Nr XLIV_319_17 - Dzierżawy.pdf (55,57KB)

UCHWAŁA NR XLIV/320/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości PDFUchwała Nr XLIV_320_17 - Formularze.pdf (6,91MB)

UCHWAŁA NR XLIV/321/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis PDFUchwała Nr XLIV_321_17 - Zwolnienia.pdf (52,36KB)

UCHWAŁA NR XLIV/322/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektroniczne PDFUchwała NR XLIV_322_17 - Deklaracje.pdf (50,34KB)

UCHWAŁA NR XLIV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLIV_323_17.pdf (70,82KB)

UCHWAŁA NR XLIV/324/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/314/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowe PDFUchwała Nr XLIV_324_17.pdf (70,92KB)

UCHWAŁA NR XLIV/325/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XLIV_325_17 - Odpady komunalne.pdf (76,09KB)

UCHWAŁA NR XLIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLIV_326_17 - Utrzymanie czystosci.pdf (97,45KB)

UCHWAŁA NR XLIV/327/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr XLIV_327_17 - Uchylenie.pdf (67,38KB)

UCHWAŁA NR XLIV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Byczyna na lata 2017-2023PDFUchwała Nr XLIV_328_17 - LPR.pdf (5,34MB)

UCHWAŁA NR XLIV/329/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018 PDFUchwała Nr XLIV_329_17 - Budżet obywatelski.pdf (431,36KB)