Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r., Sesja XLV, Kadencja VII

Uchwała Nr XLV/330/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUchwała Nr XLV_330_17-Budżet.pdf (1,06MB)


Uchwała Nr XLV/331/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasowej na lata 2017 -2034  PDFUchwała Nr XLV_331_17-WPF.pdf (634,83KB)

Uchwała Nr XLV/332/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie  PDFUchwała Nr XLV_332_17-Skarga.pdf (67,44KB) 

Uchwała Nr XLV/334/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Zamojskiego w Byczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Zamojskiego w Byczynie  PDFUchwała Nr XLV_333_17 Szkoła Byczyna.pdf (52,89KB)

Uchwała Nr XLV/334/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Biskupicach PDFUchwała Nr XLV_334_17 Szkoła Biskupice.pdf (51,44KB)

Uchwała Nr XLV/335/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Roszkowicach PDFUchwała Nr XLV_335_17 Szkoła Roszkowice.pdf (51,72KB)

Uchwała Nr XLV/336/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji PDFUchwała Nr XLV_336_17-Rozliczanie dotacji.pdf (54,09KB)

Uchwała Nr XLV/337/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej dla dorosłych w Polanowicach PDFUchwała Nr XLV_337_17-Statut.pdf (321,45KB)

 Uchwała Nr XLV/338/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w  sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Byczyna z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska" Byczyna sp. z o.o. z siedzibą w Byczynie (KRS:0000486030) oraz wystąpienie Gminy Byczyna z Krajowego Funduszu Rozwoju ”Samorządowa Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000463168). PDFUchwała Nr XLV_338_17-Wystąpienie.pdf (54,21KB)

Uchwała Nr XLV/339/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenie się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej trzyosobowej rodziny Bartel polskiego pochodzenia PDFUchwała Nr XLV_339_17-Repatryjacja.pdf (67,72KB)

Uchwała Nr XLV/340/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. PDFUchwała Nr XLV_340_17 - Program OPP.pdf (140,46KB)

Uchwała Nr XLV/341/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. PDFUchwała Nr XLV_341_17-Taryfy.pdf (229,95KB)

Uchwała Nr XLV/342/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do trzech lat. PDFUchwała Nr XLV_342_17-Dzierzawy.pdf (55,04KB)

Uchwała Nr XLV/343/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego anonimowych listów przesłanych do Wojewody Opolskiego PDFUchwała Nr XLV_343_17- Stanowisko.pdf (133,53KB)

Uchwała Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Byczyny w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego i  wdrożenia standardów  oraz procedur monitorowania działalności i oceny ekonomiczno- finansowej spółek komunalnych   PDFUchwała Nr XLV_344_17 - Spóła.pdf (72,22KB)