Logo Byczyny

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie, o którym mowa udzielane jest w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz.1289)

ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. 1257)

ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. 1827 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca biegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 299)

Uchwała Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna

Uchwała Nr XLVI/351/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty)


Opłaty

Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie BS Namysłów O/Byczyna nr 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003.


Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

 

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem burmistrza Byczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Wzór wniosku do pobrania

DOCWNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BYCZYNA.doc (22,00KB)

PDFWNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BYCZYNA.pdf (32,30KB)