Logo Byczyny

Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki wynikająca z przepisów art. 54-57 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i przyjętego planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi...