Logo Byczyny

Unieszkodliwianie azbestu

OGŁOSZENIE
Burmistrza Byczyny
o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2018 o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

W związku z powyższym Gmina Byczyna planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań  z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna.

Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów obejmujących demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, z których do 85% obejmuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu, pozostałe minimum 15% kosztów pokrywa Gmina Byczyna.

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Przewidywany termin realizacji zadania sierpień- październik 2018 r.

W związku z powyższym zapraszam zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie w terminie do dnia 30 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data stempla).

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Druki wniosku i załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pokój nr 27 lub ze strony internetowej www.byczyna.pl- zakładka Ochrona Środowiska → Unieszkodliwianie azbestu. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Byczyna nie zostanie zakwalifikowany do realizacji- zadanie nie będzie realizowane.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek