Logo Byczyny

Ogłaszamy nabór na składanie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Ogłaszamy nabór na składanie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.04.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 11.05.2018r. do godziny 15:00.

 

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12
i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,
 2. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
 3. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,
  a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 6. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy
  w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz
  w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 7. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),
 8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
  o pomoc de minimis.

Załączniki:

DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (325,99KB)

DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (324,25KB)

DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (324,73KB)

DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (323,11KB)