Logo Byczyny

Ogłaszamy nabór na składanie Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Ogłaszamy nabór na składanie Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 11.05.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 18.05.2018r. do godziny 15:00.

 

Informacje dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §14
rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 5. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa społecznego,
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
  w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz
  w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 5. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy
  w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
  o pomoc de minimis.
 7. Kopię umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.


Załączniki:

DOCX5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx (931,60KB)

DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (324,25KB)

DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (324,73KB)