Logo Byczyny

DNIA 10.08.2018 OGŁASZAMY INFORMACJĘ O PLANOWANYM IV NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROJEKTU BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

DNIA 10.08.2018 OGŁASZAMY INFORMACJĘ O PLANOWANYM IV NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.08.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 29.08.2018r.

 

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),

wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,

Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,

kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków
i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),

oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących
o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub

oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub

zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:

pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),

pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (277,24KB)

DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx (920,36KB)

DOCX9-plan zalożenia PS.docx (936,31KB)

DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (919,08KB)

DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (917,48KB)

DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (917,88KB)