Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność gminy Byczyna

 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość  zabudowana położona w m.Byczyna, ul.Wąska 2 – strych do adaptacji na cele mieszkalne, powierzchnia użytkowa wynosi: 36,10 m2, dz.nr 496/1, k.m.7, o pow. 0,0330 ha, udział lokalu w gruncie  i częściach  wspólnych zespołu budynków wynosi – 2.668/10.000
 2. Księga Wieczysta Nr 42266  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren przeznaczony do budownictwa mieszkaniowego i usług o małej uciążliwości.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  Cena strychu do adaptacji na cele mieszkalne na własność wynosi  -    2.708,00 zł.
  Cena części gruntu 2.668/10.000 na własność wynosi            -    2.407,00 zł.
  -----------------------------------------------------------------------------
  RAZEM                                                        -     5.115,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 26.01.2006r., o godz.12.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj
  511,50 zł nie później niż do dnia 23.01.2006 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
  wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 568,73 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

 

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

     Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

     Byczyna 23.12.2005 r.