Logo Byczyny

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok