Logo Byczyny

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.)

 

NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIU

Z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi w prawo tych gruntów.

Dodatkowe wymagania warunkujące przekształcenie:

  • co najmniej połowa lokali w budynku wielorodzinnym stanowi lokale mieszkalne,
  • na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie.

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

 

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydawane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od daty przekształcenia (bez opłaty).

Zaświadczenie może być wydane w krótszym terminie (za opłatą):

  • 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
  • 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 złotych. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 prowadzony przez BS Namysłów O/ Byczyna lub w kasie Urzędu tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

 

OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE

 

Dotychczasowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z dniem 1 stycznia 2019 r. zastępuje opłatę przekształceniową i jest płatna corocznie przez kolejne 20 lat.

Terminy wnoszenia opłat:

  • opłata przekształceniowa należna za rok 2019 płatna w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku (wyjątek! wydłużony termin pierwszej opłaty - należy się liczyć z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych, tj. za 2019 i 2020),
  • opłata przekształceniowa należna za rok 2020 oraz za kolejne lata płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Roszczenie z tytułu niezapłaconych opłat zostanie zabezpieczone przez Gminę Byczyna wpisem w dziale III właściwej księgi wieczystej.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku opłaty może zgłosić na piśmie zamiar wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej stanowiącej iloczyn rocznej opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty (ustalenie opłaty jednorazowej nastąpi w terminie 14 dni od złożenia wniosku).

Z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu właścicielowi nie przysługują żadne bonifikaty.

Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na konto, na które dotychczas wnoszono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, tj. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 prowadzony przez BS Namysłów O/ Byczyna. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia z urzędu zostanie wydane zaświadczenie, które stanowi podstawę do wykreślenia w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Wniosek do sądu o wykreślenie roszczenia składa właściciel przekształconego gruntu (opłata od wniosku 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłat przez okres 20 lat).

Właściciele, którzy zgłoszą zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w roku 2019 przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (w dziale III księgi wieczystej nie zostanie jeszcze dokonany wpis roszczenia o opłatę) nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dotyczących wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Byczynie przy ul. Rynek 1, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pokój nr 27 lub pod numerem telefonu 77 413 41 50 wew. 30

 

DOCWNIOSEK o wydanie zaświadczenia.doc (48,00KB)

DOCZGŁOSZENIE zamiaru wniesienia oplaty jednorazowej u.w..doc (46,50KB)