Logo Byczyny

Rewaloryzacja i konserwacja konstrukcji drewnianej kościoła filialnego w Miechowej

Byczyna, dnia 27.04.2006 r. 

 ZP/1/06/B

 

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Augustyna w Kostowie
Kostów 59, 46-220 Byczyna
tel./fax. (0-77) 4148123 , 0601369558   

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: Rewaloryzacja i konserwacja konstrukcji drewnianej kościoła filialnego w Miechowej CPV :45.00.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Parafia Rzymsko –Katolicka Św.Augustyna w Kostowie , 46-220 Byczyna Kostów 59  ; NIP 751-166-98-77, Regon ; 040090874
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul.Rynek 1,pokój nr. 17,  tel. 077 413 41 50,wew. 17
 3. Przedmiotem przetargu jest: „Rewaloryzacja i konserwacja konstrukcji drewnianej kościoła filialnego w Miechowej”  polegającej na :pracach zabezpieczających, naprawie konstrukcji ścian nawy, remont stropu – zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji, remont wieży i konstrukcji dachu, instalacja odgromowa.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 10.08.2006 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Kryteria oceny ofert: 
  Cena – 100%
  Najniższa zaoferowana cena
 9. Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2006 roku,  o godz. 9.30 Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, w pok. nr 20 w dniu 17.05.2006 roku, o godz. 1000
 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 17.06.2006 r.
 12. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej jest ; Ksiądz Proboszcz Paweł Rogoziński, w siedzibie Zamawiającego, tel. 0774148123, 0601369558

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń.