Logo Byczyny

Odwiercenie otworu studziennego nr 4 w m. Kastel

Byczyna, dnia 04.05.2006r. 

 BK.VI-341/ 3 /05/B 

 

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail:um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: „Odwiercenie otworu studziennego nr 4 w m.Kastel” CPV: 45.24.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-10-04-089, Regon ; 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: Odwiercenie otworu studziennego nr 4 w m.Kastel polegające na: wierceniu otworu Ø 16” do gł.70m oraz badania fizyczno-chemiczne, bakteriologiczne, technologiczne oraz pomiar geodezyjny otworu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 15.07.2006 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium : nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2006 roku,  o godz. 1130 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
  "Odwiercenie otworu studziennego nr 4 w m. Kastel"
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu  22.05.2006 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 22.06.2006r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej  jest  Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29 /, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Stenzel , pok. nr 26, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 27./