Logo Byczyny

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW W SARNOWIE

Byczyna

Byczyna, dnia 28.04.2006 r.

BK.VI-341/2/06/B

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail: um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym:

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW W SARNOWIE CPV: 45.21.33.10

I. Warunki Przetargu:

1.        Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931

2.        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.

3.        Przedmiotem przetargu jest:
„BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW W SARNOWIE”
polegającej na:
robotach ziemnych, odwodnieniu, podbudowie, wykonaniu nawierzchni.

4.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.        Oferta wariantowa: Nie dotyczy

6.        Termin realizacji zamówienia: 15.10.2006 r.

7.        Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/

8.        Wadium:
w wysokości – 15.213,00
Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6. Prawa zamówień publicznych.

9.        Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2006 roku, o godz. 1130
    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 20.06.2006 roku, o godz.1200
  3. Termin związania ofertą: 18.08.2006r.
  4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.24, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28 /