Logo Byczyny

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna

logo0.jpeg                                                            logo1.jpeg

Byczyna, dnia 08.05.2006 r.

BK.VI-341/4/06/B

 GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail: um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym: 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na: "
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna" 
CPV : 45.25.21.00

I. Warunki Przetargu:

 

 

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna” polegającej na: 
  budowie pompowni ścieków, stanowiska zlewnych ścieków, reaktora biologicznego, budynku stanowiska dmuchaw, mechanicznego odwadniania osadów i składowania osadów, przebudowie budynku socjalno-technicznego, garaży, komory mechanicznego podczyszczania ścieków i drogi.  
  „INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA Z MECHANIZMU EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO”
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia:  31.10.2007 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium: 
  w wysokości – 50.972 zł. 
  Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6. Prawa zamówień publicznych.
 9. Kryteria oceny ofert: 
  Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu  30.06.2006 roku,  o godz. 1130 
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 30.06.2006 roku, o godz.1200
 12. Termin związania ofertą: 28.08.2006 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.24, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28/