Logo Byczyny

INŻYNIER KONTRAKTU ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BYCZYNA

Byczyna, dnia  16.05.2006 r.

 BK.VI-341/3/06/U

 GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail: um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym: 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: INŻYNIER KONTRAKTU ZADANIA PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BYCZYNA” CPV : 74.26.41.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,  jest płatnikiem podatku VAT    NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: INŻYNIER KONTRAKTU ZADANIA PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BYCZYNA” polegającej na nadzorze nad : 
  budową pompowni ścieków, stanowiska zlewnych ścieków, reaktora biologicznego, budynku stanowiska dmuchaw, mechanicznego odwadniana osadów i składowania osadów, przebudowie budynku socjalno-technicznego, garaży, komory mechanicznego podczyszczenia ścieków i drogi. 
  INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA Z MECHANIZMU EUROPEJSKIEGO OBSZRAU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 
  KOSZT USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU JEST KOSZTEM NIEKWALIFIKOWANYM DO WSPÓŁFINANSOWANIA
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: Usługa nadzorowania procesu rozbudowy rozpocznie się w momencie ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, a zakończona 31.12.2007 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
 9. Termin składania ofert upływa w dniu  02.06.2006 roku,  o godz. 1130
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 02.06.2006 roku, o godz.1200
 11. Termin związania ofertą: 02.07.2006 r.
 12. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok.24, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.28/