Logo Byczyny

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PARUSZOWICE II ETAP W RAMACH PROJEKTU CENTRUM OŚWIATOWO – KULTURALNE WE WSI PARUSZOWICE

logo SPO_Rol.jpeg                         logo_UE.jpeg

Byczyna, dnia 22.05.2006r.

BK.VI-341/5/06/B

GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail;um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym: 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PARUSZOWICE. 
II ETAP W RAMACH PROJEKTU „ CENTRUM OŚWIATOWO –KULTURALNE WE WSI PARUSZOWICE” 
CPV: 45.30.00.00, 45.32.00.00, 45.33.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-10-04-089, Regon ; 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest:
  REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PARUSZOWICE. 
  II ETAP W RAMACH PROJEKTU „ CENTRUM OŚWIATOWO –KULTURALNE WE WSI PARUSZOWICE” 
  polegające na: 
  naprawie tynków zewnętrznych, modernizacji centralnego ogrzewania, termoizolacji dachu - ścian, wymianie podłóg i posadzek, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 29.09.2006 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium: nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert: 
  Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2006 roku,  o godz. 1130
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 08.06.2006 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 08.07.2006r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29 /, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Przemysław Mączka, pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 29./