Logo Byczyny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy z OPP i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok