Logo Byczyny

Lokale mieszkalne w Biskupicach -przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego

Byczyna, dnia 24.05.2006r.

BK.VI-341/6/06/B

 GMINA BYCZYNA
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail;um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym: 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: Lokale mieszkalne w Biskupicach /przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego/ CPV: 45.40.00.00, 45.42.21.00, 45.30.00.00, 45.26.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-10-04-089, Regon ; 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest:  
  Lokale mieszkalne w Biskupicach /przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego/ p
  olegające na: 
  wymiana pokrycia dachowego, przebudowa poddasza, wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej, wykonanie instalacji wodnej,  kanalizacyjnej, co, elektrycznej i przyłączy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2006r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia  9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium : 2.518,00 zł 
  Wadium może być wnoszone zgodnie z art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych.
 9. Kryteria oceny ofert: 
  Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2006 roku,  o godz. 1130 
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 12.06.2006 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą:  12.07.2006 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej  jest  Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29 /, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Przemysław Mączka , pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 29./