Logo Byczyny

Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy 24 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 204/2019
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie zarządzam, co następuje:
§ 1. Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie dzień: 
1) 24 grudnia 2019 roku (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy;
2) 14 grudnia 2019 roku (sobota) ustala się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik:
JPEG24.12.2019 r. Dniem Wolnym Od Pracy.jpeg (57,35KB)