Logo Byczyny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603, Dz.U. Nr 281 poz. 2782), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

BURMISTRZ BYCZYNY

 Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Byczyna, ul.Wąska  2 – strych do adaptacji na cele mieszkalne.

 

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia w m2

Nr KW 
Obciążenia

Położenie
i opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena
nieruchomości

Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji

Dz.nr  496/1,  k.m.7

330 udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych wynosi – 2.668/10.000 

KW 42266

Strych do adaptacji            na cele mieszkalne, powierzchnia użytkowa wynosi :        36,10 m2 

Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.03r. wg. studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi: teren przeznaczony do budownictwa mieszkaniowego i usług o małej uciążliwości

Cena strychu do adaptacji na cele mieszkalne  

2.708,00 zł na własność 
Cena gruntu 
 2.407,00 zł 
na własność 
Razem 5.115,00 zł  

568,73 zł

 

 

Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się:  26.01.2006r. I-szy przetarg i 30.03.2006r.- II-gi przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości. 

Rokowania odbędą się w dniu  10.08.2006 roku o godzinie  12.00 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie ( pokój nr  20 )

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 

-          imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.511,50 zł należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia : 07.08.2006 roku do godz. 15.00

Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel.nr 077-4134150 wew.29

Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

 

 

 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM  w dniach: od 04.07.2006r. do dnia 10.08.2006r.