Logo Byczyny

Burmistrz Byczyny serdecznie zaprasza wszystkich rolników na spotkanie

BURMISTRZ BYCZYNY SERDECZNIE ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH ROLNIKÓW NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE POSTAWIENIA STACJI METEOROLOGICZNEJ

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 STYCZNIA 2020 R. O GODZ. 17.00 W SALI NR 9 URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCZYNIE

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONYMI KRYTERIAMI POSTAWIENIA STACJI METEOROLOGICZNEJ STOSOWANYMI PRZEZ INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH I ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA TAKIEJ STACJI  W TERENIE (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POSTAWIENIA STACJI NA GRUNCIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ ROLNIKA).

WSZYSTKIE PROPOZYCJE I UWAGI OMÓWIONE ZOSTANĄ NA WW. SPOTKANIU.

Kryteria postawienia stacji meteorologicznej

Pragniemy poinformować, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach przestrzega kryteriów jakie powinny spełniać stacje meteorologiczne w celu zapewnienia reprezentatywności wyników obserwacji, jakie są wymagane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Strefy ochronne wokół ogródków, licząc od najbliższego boku ogródka powinny być:

  • w odległości do 30 m nie może być żadnych budowli, drzew, krzewów oraz upraw sztucznie zraszanych,
  • w odległości nie mniejszej od 30 m mogą znajdować się małe pojedyncze obiekty, jak budynki parterowe, drzewa lub krzewy, jednak ta odległość nie może być mniejsza od 10-krotnej ich wysokości,
  • w odległości nie mniejszej od 100 m może znajdować się luźna zabudowa i grupy drzew,
  • w odległości nie mniejszej od 300 m mogą znajdować się zwarte zespoły drzew (parki, sady, zagajniki),
  • zwarta, wielopiętrowa zabudowa miejska, np. bloki mieszkalne powinna być oddalona co najmniej o 500 m.

Jest przy tym pożądane, aby zabudowy lub tereny zielone nie otaczały ogródka zwartym kręgiem. (Instrukcja dla stacji meteorologicznych. Feliks Janiszewski, IMGW, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1988, ss. 1-264).

Wymagania co do szerokości strefy ochronnej wokół deszczomierza na stacjach meteorologicznych są następujące:

a)   Wymagania optymalne – odległość między powierzchnią wlotu deszczomierza, a wszelkimi przeszkodami (drzewa, budowle, ściany, ogrodzenie i inne) powinna być równa czterokrotnej wysokości danej przeszkody;

b)   Wymagania minimalne – odległość między powierzchnią wlotu deszczomierza, a powyższymi przeszkodami nie może być mniejsza niż dwukrotna wysokość danej przeszkody.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują przepisy zawarte w publikacji IMGW, Feliksa Janiszewskiego „Wskazówki dla posterunków meteorologicznych”, Warszawa 1988, wyd. II uaktualnione. „Wskazówki Dla Posterunków Meteorologicznych”, które zostały wprowadzone jako instrukcja obowiązująca na posterunkach meteorologicznych. Według tej publikacji na str. 13-14 zawarta jest informacja nt. ogródka meteorologicznego:

Urządzenia ogródka meteorologicznego. Ogródek meteorologiczny powinien być urządzony w terenie otwartym, z dala od budynków i innych wysokich przedmiotów, które utrudniają wymianę powietrza i zasłaniają słońce. W przeciwnym razie materiały obserwacyjne nie byłyby reprezentatywne dla danej okolicy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Jednakże nie jest również wskazane urządzenie ogródka meteorologicznego w miejscach zupełnie otwartych, na przykład na rozległych łąkach lub polach, gdzie wiatr mógłby silnie zaniżać wyniki pomiarów wysokości opadu, powodować zaspy śnieżne itp.

Nie powinno się też lokalizować ogródka w zagłębieniach ani na grzbietach wyniosłości, w pobliżu wysokich skał, głębokich jarów, pionowych uskoków oraz innych kontrastowych form terenu.

Jeżeli posterunek meteorologiczny znajduje się w pobliżu zbiornika wodnego znaczniejszych rozmiarów: rzeki, jeziora, morza, to ogródek powinien być oddalony od linii brzegowej przy najwyższym stanie wody co najmniej o 100 m.

W miarę możności ogródek powinien być wyrównany, tj. wolny od jakichkolwiek zagłębień i wyniosłości: dołów, rowów, kopców, kretowisk, pni, drzew, krzewów itp. i porośnięty trawą.

Przyrządy w ogródku powinny być tak rozmieszczone, ażeby na wskazania jednych nie miały wpływu inne przyrządy lub urządzenia służące do ich instalacji. Na ogół przyrządy zainstalowane najniżej powinny znajdować się od strony południowej, wzniesione zaś najwyżej od północy.

Do przyrządów dochodzimy ścieżkami. Należy wytyczyć je tak, aby podczas wykonywania obserwacji dojścia były jak najkrótsze. Szerokość ścieżek nie powinna przekraczać 40 cm. Ścieżki można wysypać żwirem, nie wolno natomiast pokrywać ich kamieniami, płytami, cementem lub asfaltem. Przez nadanie ścieżkom niewielkiej wypukłości zapewnia się ściekanie wody na boki.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem przyrządów zainstalowanych w ogródku, należy ogrodzić go siatką niezbyt gęstą (o przybliżonych rozmiarach oka 10x10 cm). Wysokość ogrodzenia – 1,5 m bramka zaopatrzona w urządzenie zamykające i otwierające się na zewnątrz, powinna znajdować się od strony północnej, a wyjątkowo z innej strony. Ogrodzenie powinno wszędzie dotykać ziemi, aby do ogródka nie mogły wchodzić psy, zające i inne większe zwierzęta.

Znajdujące się w ogródku urządzenia: klatka meteorologiczna, słupy, słupki itd. powinny być pokryte białym lakierem, zaś ogrodzenie – białym lub szarym.”

Instalacja. Deszczomierz instaluje się w ogródku meteorologicznym. W każdym razie odległość deszczomierza od najbliższych wysokich przedmiotów nie powinna być mniejsza od ich dwukrotnej wysokości. Deszczomierz nie może być ustawiony zbyt blisko ogrodzenia ogródka ani urządzeń w ogródku, które mogłyby utrudniać dostęp opadów  do otworu przyrządu z którejkolwiek strony.

 

                                                                                                                                                          Burmistrz Byczyny

                                                                                                                                                           /-/ Iwona Sobania