Logo Byczyny

Zakaz palenia odpadów !

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU PALENIA ODPADÓW

 

Burmistrz Byczyny przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Byczyna, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ PALENIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

 

NIE WOLNO SPALAĆ:

 • wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, podkładów kolejowych,
 • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

         Właściciele nieruchomości, którzy termicznie przekształcają (spalają) odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlegają karze aresztu albo grzywny - art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

       Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

      Jednocześnie przypominam właścicielom o obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym celem utrzymania czystości i porządku- art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

       Ponadto informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 na terenie Województwa Opolskiego w kotłach, piecach i kominkach na paliwo stałe wprowadza się ograniczenia polegające na zakazie stosowania:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
 3. paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
 4. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
 5. drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

 Jeśli jesteś świadkiem spalania odpadów zgłoś ten fakt na policję lub do Urzędu Miejskiego w Byczynie

tel. /77/ 413 41 50 (w godzinach pracy Urzędu).

 

                                                    Burmistrz Byczyny

                                                     /-/ Iwona Sobania