Logo Byczyny

Nabór wniosków o usuwanie azbestu

Byczyna, dnia 4 marca 2020 r.

OŚ.3041.1.2020.AG

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Byczyny
o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborem wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020 Gmina Byczyna planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna.

Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów obejmujących demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Przewidywany termin realizacji zadania lipiec- wrzesień 2020 r.

W związku z powyższym zapraszam zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data stempla).

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku oświadczenia o pomocy de minimis.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Byczyna nie zostanie zakwalifikowany do realizacji- zadanie nie będzie realizowane.

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Byczyny

                                                                                                                                                      /-/ Iwona Sobania

 

 

PDFOgłoszenie o naborze.pdf (226,72KB)

DOCWniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu 2020.doc (60,00KB)

DOCZałącznik nr 1- oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc (26,00KB)

DOCXZałącznik nr 2- oświadczenie o pomocy de minimis.docx (17,93KB)

XLSZałącznik nr 3- oświadczenie o pomocy de minimis dla przedsiębiorstw.xls (140,50KB)

DOCXZałącznik nr 4- Informacja o wyrobach zawierających azbest.docx (18,19KB)

DOCZałącznik nr 5-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu.doc (69,00KB)