Logo Byczyny

Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienie Gminy Byczyna

Byczyna, dnia 16 listopada 2005 r.

BK.VI-341/4/05/U

Gmina Byczyna

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna ul. Rynek l

tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail:um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

„Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienie Gminy Byczyna"

CPV: 66.33.20.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek l, jest płatnikiem podatku VAT, NIP 751-10-04-089, Regon 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22. w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienie Gminy Byczyna” w zakresie ubezpieczenia: sprzętu komputerowego, kasy, centrali telefonicznej, nieruchomości, środków transportowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: nie dotyczy.
 6. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. l pkt 1-10 oraz art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177).
 8. Wadium: nie dotyczy.
 9. Kryteria oceny ofert:
  Cena - 100 %
  Oferta zawierająca najniższą cenę wygrywa przetarg.
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2005 r. roku, o godz. 1130
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 02.12.2005 roku, o godz. 1200.
 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 01.01.2006 r.
 13. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 730 - 1500, tel. 077 - 4134150, wew. 29, (odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Maciej Tomaszczyk, pok. nr 18, w godz.. 730 - 1500, tel. 077 - 4134150 wew. 20).