Logo Byczyny

akaDeMIa - Nowa Kuźnia Młodych Liderów

akaDeMIa - Nowa Kuźnia Młodych Liderów.Projekt jest skierowany do młodych dorosłych, członków mniejszości niemieckiej (MN) między 20 a 35 rokiem życia.
Wymóg: Gotowość do działania w organizacjach mniejszości niemieckiej oraz jej kręgach, a także dobra znajomość języka niemieckiego.

Nacisk kładzie się na rozwój kompetencji młodych ludzi, zaangażowanych społecznie
i politycznie. Na pierwszym miejscu uczestnicy zostaną skonfrontowani z własną osobą –
z własnym zaangażowaniem społecznym i politycznym oraz własną tożsamością. Ponadto rozwijane będą ich umiejętności osobiste
i interpersonalne.

 

Od uczestników/uczestniczek oczekujemy że wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy z lokalnymi grupami, staną się w swoich miejscowościach inicjatorami zmian i tym samym przyczynią się do promowania zaangażowania obywatelskiego.

Jesień 2020 – Warsztat inauguracyjny – seminarium weekendowe zorganizowane jako wstęp do programu szkoleniowego zaplanowanego na 2021 rok. Poznanie siebie nawzajem, samoocena, analiza potencjału, określenie własnych oczekiwań, analiza problemu we własnym środowisku. Oczekiwania na następny rok, przygotowanie planu seminarium.


Na 2021 rok zaplanowane zostały 4 dalsze szkolenia weekendowe (Umiejętności kierownicze; dokładne tematy zostaną określone z grupą)
oraz seminarium zakończeniowe.
Seminarium wprowadzające odbędzie się w języku polskim oraz niemieckim.

 
Wkład własny: 200 PLN

Cena zawiera: Program, Nocleg (DBL) i pełne wyżywienie, handouty

Dni: Pt. Godz. 17.00 – Niedz. 15.00, dokładny termin na listopad zostanie ogłoszony wkrótce.Kontakt: ; 538 579 417;

 

 

 

 

akaDeMIa Förderprogramm für junge Führungskräfte der DMi

 

 

Das Projekt ist an junge Erwachsene, Angehörige der deutschen Minderheit (DMi), zwischen 20 und 35 Jahren gerichtet.

Voraussetzung: Bereitschaft zum Engagement in den Organisationen der deutschen Minderheit und deren Umfeld sowie gute Deutschkenntnisse.

 

Im Fokus steht die Kompetenzerweiterung von jungen sozial und politisch engagierten Menschen. In erster Linie werden sie mit sich selbst konfrontiert – mit eigenem sozialen und politischen Engagement sowie der eigenen Identität. Zudem werden ihre personellen
und interpersonellen Fähigkeiten weiterentwickelt.

 

Von den ProjektteilnehmerInnen erwarten wir, dass sie das erlangte Know-how in der Arbeit mit lokalen Gruppen umsetzen, zu Changemakern an ihren Orten werden und damit zur Förderung des bürgerlichen Engagements beitragen.

 

Herbst 2020 - Auftaktworkshop - ein Wochenendseminar veranstaltet als Auftakt
für das Fortbildungsprogramm, welches für 2021 geplant ist. Kennenlernenseminar, Selbsteinschätzung, Potenzialanalyse, Definierung eigener Erwartungen, Problemanalyse
in der eigenen Umgebung. Erwartungen für das Folgejahr, Erstellung des Seminarplans.

 

 

Für 2021 sind 4 weitere Wochenendschulungen (Leadership skills; genaue Themen werden
mit der Gruppe festgelegt) und ein Abschlussseminar geplant.

 

Das Einführungsseminar findet in der deutschen und polnischen Sprache statt.

 

 

Eigenbeitrag: 200 PLN

 

Enthaltene Leistungen: Programm, Übernachtung (im DZ) und Vollverpflegung, Handout

 

Veranstaltungszeiten: Fr 17.00 Uhr - So 15.00 Uhr, der genauerer Termin im November wird demnächst bekannt gestellt.

 

 

Kontakt: magdalena.prochota@haus.pl; 538 579 417; fb@akaDeMIa.DMi

 

zdjęcie profilowe akademia fb.png

qr 2020 do formularza kuznia.png