Logo Byczyny

Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 29.000 litrów

Byczyna, dnia 23.11.2005 r.

BK.VI-341/ 3 /05/D

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail;um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

„Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 29.000 litrów”

CPV: 23.00.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT: NIP 751-10-04-089, Regon; 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „ Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.29.000 litrów ” polegający na: zakupie oleju napędowego dla pojazdów będących własnością Gminy Byczyna.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia:
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i niewykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177)
 8. Wadium: nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert:         
  Cena – 100%       
  Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena obowiązująca oleju opałowego w dniu składania oferty (cena dnia) tj. 09.12.2005 r.
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2005 roku, o godz. 1130     
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.          
  Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok.29.000 litrów”
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 09.12.2005 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 08.01.2006 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29/, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Bartłomiej Adler ,pok. nr 27, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 30./