Logo Byczyny

Urząd nieczynny w dniu 12 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/220
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 20 ust 6 Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie zarządzam, co następuje:
§ 1. Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie dzień: 
1) 12 czerwca 2020 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy;
2) 6 czerwca 2020 roku (sobota) ustala się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


JPEGZarządzenie nr 76-2020 Burmistrza Byczyny.jpeg (35,75KB)