Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 

1.        Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w m. Byczyna, ul. 400 – lecia Bitwy pod Byczyną, dz.nr 723/22, k.m.8,o pow. 0,0832 ha.

2.        Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3.        Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o małej uciążliwości.

4.        CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
Cena nieruchomości gruntowej na własność wynosi     - 17.705,00 zł.
                                                                   plus 22% podatku Vat.

5.        Obciążenia nieruchomości – BRAK

6.        Przetarg odbędzie się 13.01.2006 r., o godz.1215 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18

7.        W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
1.770,50 zł nie później niż do dnia 10.01.2006 r.

8.        Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

9.        Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

10.     Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11.     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 920,94 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

13.     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 07.12.2005 r.