Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 

1.        Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość zabudowana położona w m. Byczyna, ul. Floriańska 4: budynek byłego szaletu, o powierzchni użytkowej – 39,20 m2, dz. nr 490/16, k.m.7, o pow. 0,0184 ha.

2.        Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3.        Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga: ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r., wg. starego planu był następujący zapis: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o małej uciążliwości znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.        CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
Cena budynku na własność wynosi                                              -   7.282,00 zł.
Cena gruntu na własność wynosi                                                 -   3.915,00 zł.
------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM                                                                                          - 11.197,00 zł.

5.        Obciążenia nieruchomości – BRAK

6.        Przetarg odbędzie się 12.01.2006 r., o godz.1200 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18

7.        W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
1.119,70 zł nie później niż do dnia 09.01.2006 r.

8.        Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

9.        Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

10.     Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11.     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 915,70 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

13.     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 07.12.2005r